Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadením o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Som podnikateľ Marián Béreš, IČO 711 37 319, so sídlom Rožnovská 326, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm a prevádzkujem webovú stránku www.marianberes.cz. Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na emaile beres@personalcoaching.cz.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, teda že:

  • - budem spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • - plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • - umožním a budem Vás podporovať v uplatňovaní a v plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to pre plnenie týchto účelov:

  • - poskytovanie služieb, plnenie zmluvy - Váš osobný údaj (email) nevyhnutne potrebujem k plneniu zmluvy, napríklad k zaslaniu ebooku, online kurzu.
  • - vedenie účtovníctva - ak ste mojim zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujem, aby som vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
  • - marketing- zasielanie newsletterov - Vaše osobné údaje (email a meno), pohlavie, na čo klikáte v mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívam za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu alebo dôvodne predpokladám, že Vás moje novinky zaujímajú. Ak nie ste mojim zákazníkom, posielam Vám newslettery iba na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.
  • - pokročilý marketing - iba na základe Vášho súhlasu Vám môžem zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť emailovú adresu, napríklad pre remarketing alebo cielenie reklamy na facebooku. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
  • - fotografické údaje– napríklad besedy, živé akcie.

Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacej doby, ak zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu, alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedol inak.

Cookies

Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu Vám môžem ponúknuť lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané iba na základe Vášho súhlasu.

Naše webové stránky sa dajú prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbierať osobné údaje. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich, akoby boli naše vlastné. Prijal som a udržujem všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom majú prístup moji spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledovných platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI)

Facebook

Google

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť služby ďalších spracovateľov alebo aplikácie pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem Vám však, že v takomto prípade pri výbere budem na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Poskytovanie dát mimo Európsku úniu

Celé spracovanie osobných údajov bude prebiehať na území EÚ.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Ak budete niektoré z týchto práv chcieť využiť, prosím kontaktujte ma na: beres@personalcoaching.cz

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja Vám doložíme v lehote 5 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u Vás niečo zmení alebo nájdete svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávam spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania (napr.: odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - ale s tým rozdielom, že Vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 15 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky Vaše osobné údaje od seba/zo svojho systému a zo systémov všetkých spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujem 20 dní. V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou, a napr.: musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O ukončení výmazu Vás budem informovať emailom.

Sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rád, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohol niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania obchodných newslettrov a oznámení. Emaily s inšpiráciami, článkami, či produktmi a službami Vám zasielam, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielam Vám ich iba na základe Vášho súhlasu. V obidvoch prípadov môžete ukončiť odber našich emailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu ochranu osobných údajov, ktorú nájdete TU.